Happy Banana Instagram Nyereményjáték

Happy Banana Webáruház 2020.01.16. csütörtök

A nyereményjáték elnevezése:

Happy Banana Valentin napi nyereményjáték

1. A játék szervezője

Kovács Zsuzsanna E.V. székhely: 2360 Gyál, Munkácsy Mihály utca 48., adószám: 69612570-1-33 (a továbbiakban: “Szervező”).

A Szervező a Játékban résztvevő személyek által megadott személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. sz. rendeletének („GDPR”) megfelelően kezeli.

Amennyiben a Nyereményjátékkal kapcsolatban további információt szeretne kapni, vagy kérdése, észrevétele merülne fel, kérjük, érdeklődjön a info@happybanana.hu e-mail címen.

2. A Játék

Jelen   Részvételi-   és   Játékszabályzat   a   Játékszervező   által   szervezett,   https://www.instagram.com/happybanana.hu/?hl=hu    elérésű   Instagram   közösségi   oldalon meghirdetett promóciós nyereményjátékra vonatkozik (a továbbiakban: Játék).

A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat automatikus, minden további jognyilatkozat nélküli elfogadását jelenti (a továbbiakban: Játékszabályzat).

A jelen  Játékszabályzatban  foglaltakért,  továbbá  a  Játékkal  kapcsolatos  kötelezettségek teljesítéséért a kizárólagos felelősség a Játékszervezőt terheli.

A   Játék   szervezését,   bonyolítását,   a   nyereménysorsolást,   valamint   az   adatkezelést,   a Nyertesek értesítését és a nyeremények kézbesítését kizárólag a Játékszervező végzi.

A  Játékszervező  kijelenti,  hogy sem  a Liget Wellness és Koferencia Hotel (Liget Hotel Kft.),  sem az  Instagram  közösségi  hálózat  nem  vesz  részt  a  Játék  szervezésében,  a nyeremények   biztosításában,   sorsolásában,   illetve   bármely   további   ügyintézésben, panaszkezelésben,  a  Játékot  nem  szponzorálja,  nem  felügyeli,  illetve  más  módon  sincs kapcsolatban a Játékkal, azért a felelősségük semmilyen jogcímen nem áll fenn.

A   Játékosok   a   Játék   során   átadott   információkat,   személyes   adatokat   kizárólag   a Játékszervező – és nem a Liget Wellness és Koferencia Hotel (Liget Hotel Kft.), illetve nem az Instagram közösségi hálózat – részére adják át.

3. A Játékban résztvevő személyek

A Nyereményjáték résztvevője azon tizennyolcadik életévét betöltött cselekvőképes természetes személy lehet, aki e-mail címmel rendelkezik, továbbá a Nyereményjáték időtartama alatt lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarország területén található (a továbbiakban: „Játékos”).

Tizennyolcadik életévét be nem töltött (kiskorú), vagy cselekvőképtelen, illetve cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú személy nem vehet részt a Nyereményjátékban.

A Játékból ki vannak zárva:

 • Kiskorúak (tizennyolcadik életévüket be nem töltöttek);
 • cselekvőképtelen, illetve cselekvőképességükben részlegesen korlátozott nagykorú személyek
 • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • azon cégek és személyek, valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak, illetve az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói.
 • azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.

A Játékos a Játékban történő részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatban  rögzített  részvételi  feltételeket  és  azokat  magára  nézve  feltétel  nélkül elfogadta.

Az a Játékos, aki nem felel meg maradéktalanul a jelen Játékszabályzatban meghatározott (részvételi- és egyéb) követelményeknek, a Szervező kizárja a Játékból. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Nyereményjátékból azonnali hatállyal kizárja azon Játékosokat, akik esetében azt tapasztalja, illetve annak megalapozott gyanúja merül fel, hogy a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy (másik) természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt nem valós e-mail címmel vesznek részt a játékban, egyebek mellett azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék, vagy a Nyereményjátékban való részvételre történő alkalmatlanságukat leplezzék és ezáltal a Szervezőt/Lebonyolítót megtévesszék.

Ilyen játékosoknak minősülnek – egyebek mellett – a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost.

Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve hamis profillal vesznek részt a Nyereményjátékban egyebek mellett abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.

A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten elfogadja, hogy a Szervező/Lebonyolító a jelen Játékszabályzatban meghatározott részvételi feltételeket jogosult bármikor a Nyereményjáték folyamán megvizsgálni és arról a jelen pontban foglalt feltételek figyelembevételével egyoldalú döntést hozni, amely döntést a Játékos elfogad, illetve azzal szembeni bármely jogorvoslati jogáról lemond.

4. A Játék időtartama:

A Játék 2020. január 17. napjától, a poszt kikerülésének pillanatától, 2020. január 31. napján 24:00 óráig tart. A Játék időtartamát követően beérkező válaszok nem vesznek részt a sorsoláson. Sorsolás és eredményhirdetés: a játék lezárását követő 24 órán belül.

5. A játékban való részvétel menete:

Az Instagram oldalon feltöltött Instagram bejegyzéshez kapcsolódó feladat vagy taggelés (megjelölés) elvégzésével a profil tulajdonosa automatikusan elfogadja a Játék feltételeit, részt vesz a Játékban és a sorsoláson. A Játékra felhívó poszt alatt tegyen eleget a játékfelhívásban meghirdetett feladatnak. A feladat, hogy a Játékos kövesse az Instagram oldalunkat @happybanana.hu, kedvelnie kell a nyereményjáték képét és kommentben meg kell jelölje azt a személyt/személyeket, akitől szívesen elfogadna vagy megajándékozna ezzel a wellness élménnyel. A komment egy Játékos általi többszöri taggelése (megjelölés) küldése, a Játékos nyerési esélyeit növeli, abban az esetben, ha mindig más profilt jelöl meg.

A Játékosok Instagram profiljuk elnevezése alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybe vett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a pozitív reakció, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető.

6. Nyeremény: Ajándékutalvány

Az utalvány tartalma:

 • 1 éjszakás szállás klimatizált Erkélyes Standard szobában 2 fő részére
 • Félpanziós ellátással (bőséges vacsora és reggeli)
 • Pezsgő bekészítés a szobába
 • Üdvözlőital
 • Szobaszéf
 • Wellness használat (külső-, belső melegvizes élménymedence, gyógyvizes élménymedence, fitness terem, finn szauna, gőzkabin, belső zárt napozóterasz, kültéri szaunaház merülőmedencével)
 • Fürdőköpeny- és törölköző használat
 • Wireless Internet a hotel teljes területén
 • Zárt parkoló
 • ÁFA

Utalvány érvényessége: 2020 február 15-16-ig.

Az utalvány készpénzre nem válható és nem pótolható, ezért kérjük gondosan őrizze meg, és érkezéskor szíveskedjen leadni a recepción!

7. Játék nyertese:

A játéknap során leadott érvényes nevezések közül sorsolunk ki 1 db nyertest, akik 1 db a fentiekben meghatározott utalványt nyernek.

A Játék nyertesét számítógépes véletlenszerű algoritmus segítségével sorsoljuk ki a taggelők közül.

A nyertes közzététele a happybanana.hu Instagram oldalon poszt formájában: a játék lezárását követő 24 órán belül.

8. Nyertes értesítése, nyeremény átadása:

A Szervező a Játék eredményét a happybanana.hu Instagram oldalon posztban közzéteszi (” Értesítés”), A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos Instagram profil neve, ezen azonosító pontos ismeretének hiánya esetén a nyertes Játékos neve jelenik meg. A nyertesnek az Értesítést követően 5 munkanapon belül jelentkeznie kell a nyeremény átvételéért a happybanana.hu Instagram oldalnak írt privát üzenetben vagy e-mailben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre az 5 napos határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult.

A Instagram posztos és az e-mailes értesítőben értesítés esetén is az alábbi személyes adatok bekérésére kerülhet sor:

• név, • nem, • e-mail cím, • kor, • Instagram azonosító (Instagram ID), • telefonszám, • cím

A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel, annak érdekében, hogy ő a nyeremény részleteit időben tudathassa a résztvevőkkel. Ennek megfelelően a nyertes Játékos köteles a megkért személyes adatait 5 napon belül megadni a Szervező számára. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így az információk időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

A Játékos a fentebb meghatározott 5 napos határidőn belül élhet a GDPR szerinti helyesbítéshez való jogával is, azaz amennyiben, ha az általa megadott valamely adat pontatlanul került megadásra, azok módosítását kérheti a Szervezőtől.  Ha azonban a Játékos ezzel a jogával 5 napon belül nem él, a Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Játékos által megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek. Ez esetben a Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremény pénzre és más nyereményre át nem váltható.

Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

A Szervező nem felel, és nem tartozik kártérítési kötelezettséggel, ha a nyertes bármely, rá vonatkozó (akár jogi, akár egyéb természetű) korlátozás, vagy személyét érintő bármely körülmény vagy akadály, illetve bármely egyéb ok miatt nem veheti/veszi át nyereményét. Amennyiben a nyeremény átadása a nyertes Játékos részére akár kizárás, akár a nyeremény kézbesíthetetlensége, vagy átvételének bármely egyéb okból történő elmaradása miatt nem történik meg, a Szervező jogosult a nyereményt a következő kisorsolt nyertesnek, mint tartaléknyertesnek átadni, a leírtak szerint korábban kisorsolt nyertes Játékos bármely kártérítési-, vagy egyéb igénye nélkül.

9. Kizárás, a nyereményjáték módosítása vagy érvénytelenítése

A részvétel feltétele a Nyereményjáték Játékszabályzatának elfogadása és annak betartása.

A Szervező, illetve a Lebonyolító jogosult a Résztvevőket a Nyereményjátékból kizárni az alábbi indokok alapján:

– bármely, a Szervezőn kívül álló okból, a Nyereményjáték mechanizmusának vagy menetének Résztvevő általi szándékos zavarása, akadályozása esetén;

– a Nyereményjáték részvételi feltételeinek vagy a Játékszabályzatnak Résztvevő általi megsértése esetén;

– adatlopás vagy adatfeltörés (hackelés) bármely formája esetén;

– amennyiben a Feladat helytelen, hiányos vagy téves;

– bármely más indok alapján, amelynek alapjául szolgáló, a Játékosok által tanúsított magatartás a Szervező véleménye szerint nem áll összhangban a Nyereményjáték szellemiségével;

– csalásra irányuló kísérletek észlelése esetén.

A Szervező, illetve megtérítési-, kártérítési-, vagy egyéb kötelezettség nélkül fenntartja a jogot arra, hogy egyoldalú döntése alapján módosítsa vagy felfüggessze a Nyereményjátékot vagy a Nyereményjáték Játékszabályzatát, valamint arra, hogy törölje a Nyereményjátékot vagy a nyereményt. Ez különösen, de nem kizárólagosan vonatkozik az előre nem látható körülmények bekövetkezésének, vagy vis maior esetére; beleértve, de nem kizárólag az internet hibáit, az elektromos hibákat, a szerver(ek) műszaki hibáit, a vírustámadásokat, az adatfeltörést (hackelés), az internetes kalózkodást, a Játékos tevékenységét, a jogszabályi környezet módosulását vagy váratlan jogi vagy egyéb természetű korlátozásokat, illetve bármely más eseményt, amely a Szervező illetve ellenőrzési körén kívül esik, és amely ideiglenesen vagy véglegesen a Nyereményjáték szervezését, a Nyereményjáték Játékszabályzatának alkalmazását vagy a Nyeremény kézbesítését lehetetlenné teszi.

10. Adatvédelem, adatkezelés

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel és a jelen 10. pont külön elfogadásával megtörténik. Azáltal, hogy a Játékos a játékban való részvételhez szükséges feladatot teljesíti, ezzel elfogadja az adatkezelési szabályokat, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Név, nem, e-mail cím, kor, Instagram azonosító (ID) (forrás: Játékos)

 • Adatkezelés célja: Játékos azonosítása
 • Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás
 • Adatkezelés időtartama: Nyeremény kézbesítését követő munkanapig

Az adatkezeléshez való hozzájárulását a Játékos bármikor visszavonhatja, korlátozhatja, vagy kérheti adatai helyesbítését. Mindezen kérelmeket a Játékos az alábbi elérhetőségen közölheti a Szervezővel: info@happybanana.hu.

11. Adózási kérdések:

A nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát a Szervező viseli. A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni. A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor. Szja tv. 1. mell. 8.14. pont alapján a nyeremény adómentes.

12. Vegyes rendelkezések:

A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos Szabályzatot.  A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az Instagram-ot a Játékkal kapcsolatban nem terheli felelősség. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék határidő előtti befejezését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Gyál, 2020.01.17.

Kovács Zsuzsanna E.V., Szervező